+48730647570
Regulamin sklepu internetowego Masoshisha.pl
§ 1

Postanowienia wstępne

• Sklep internetowy Masoshisha.pl dostępny pod adresem internetowym
www.masoshisha.pl, prowadzony jest przez Kšyštof Blaževič, w ramach działalności
gospodarczej pod nazwą Masoneria Kšyštof Blaževič, wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki, NIP 7393903227, REGON 368285581.
• Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za
pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach
Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
MASONERIA Kšyštof Blaževič, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP
7393903227, REGON 368285581.
Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www.masoshisha.pl
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej
liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane
przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji
danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i
umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

• Adres Sprzedawcy: Masoneria Kšyštof Blaževič ul. Kołłątaja 20, Olsztyn 10-035
• Adres e-mail Sprzedawcy: masoshisha@gmail.com
• Numer telefonu Sprzedawcy: +48733883015
• Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 85 2030 0045 1130 0000 1588 7630
• Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
• Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 20:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
typu Google Chrome,
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
• włączona obsługa plików cookies,
• zainstalowany program FlashPlayer.


§ 5
Informacje ogólne

• Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą
wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
• Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest
albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie
niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez
zakładania Konta.

• Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).
• Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym
także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
• Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena
będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o
innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

• Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu.
• Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
• Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła
ustanowionych w Formularzu rejestracji.
• Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na
adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
• zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
• wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk
„Dodaj do koszyka" (lub równoznaczny);
• zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
• jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać
dane do faktury.
• kliknąć przycisk "Zamawiam i płacę" oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link
przesłany w wiadomości e-mail,
• wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

• Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu:
a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Masoneria ul. Kołłątaja 20, 10-035
Olsztyn, Polska po wcześniejszym ustaleniu odbioru.
• Klient może skorzystać z następujących metod płatności:


a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne
e. Płatność kartą płatniczą.


• Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
płatności znajdują się za stronach Sklepu.


§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

• Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.
• Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie
otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie
przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży lub kontakt telefoniczny. Z chwilą
otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail/kontaktu telefonicznego zostaje
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
• W przypadku wyboru przez Klienta:


a. a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,
Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie
anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do
dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klienzobowiązany jest
dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji o gotowości przesyłki do odbioru.• Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany
przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu
5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas sk ładania
Zamówienia.
• W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych
terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub
też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
• Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży,

• W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie
gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości
Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę
poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 8. W przypadku zamówienia Produktów
o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów
partiami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów
po skompletowaniu całego zamówienia.
• Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
następujący sposób:


a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówk ą przy odbiorze
osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


• Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
• Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce
„Koszty dostawy" oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
• Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.


§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

• Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
• Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
• W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej
rzeczy, partii lub części. 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym
dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1
biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
• Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
• Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e -mail Sprzedawcy lub przez
złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe
Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz

załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to
obowiązkowe.
• W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e -
mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
• Skutki odstąpienia od Umowy:


a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego
płatności, bez kosztów transportu, oraz dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba
że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się
wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w
niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie
zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w
zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

• W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie
się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
• Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje


Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:


a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że
po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami,§ 11

Reklamacja i gwarancja

wersja dla sklepów, sprzedających nowe produkty

• Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
• W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma
prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
• Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w
niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
• Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że
żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
• Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
• W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także
jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.


§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
• Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
• Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,
do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

• Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
• Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę - także w celu marketingowym.
• Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:


a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności


w Sklepie internetowym.
• Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy
Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

• Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w
jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu

cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
• Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr.